1st Bulletin of The 10th National Conference on Mechanics

Thông báo số 1 của Hội nghị Cơ học Toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Hội Cơ học Việt Nam.

1st Bulletin of The 10th National Conference on Mechanics and 8th National Congress of The National Association for Mechanics 

PLEASE CLICK TO CONTINUE READING