Gia hạn thời gian nhận tóm tắt Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X
HỘI NGHỊ CƠ HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ X VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC  HỘI CƠ HỌC VIỆT NAM LẦN VIII
 
Sẽ được tổ chức tại Học viện Kỹ thuật quân sự, đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội trong thời gian 8-9/12/2017
Các mốc thời gian quan trọng:
  • Nhận đăng ký và tóm tắt báo cáo:  đến 31/8/2017 Gia hạn đến hết ngày 10/10/2017
  • Nhận báo cáo toàn văn:  đến 31/10/2017  15/11/2017
  • Nộp hội nghị phí:  đến 15/11/2017 
  • Gửi giấy mời tham dự hội nghị đến 20/11/2017
Báo cáo thuộc tiểu ban cơ hoc Đất đá và môi trường rời xin đăng ký trực tiếp qua địa chỉ email: tuanpq81@gmail.com;
 
Báo cáo tóm tắt: Báo cáo tóm tắt không quá 300 từ. Văn bản dùng Microsoft Word font Unicode. Tên bài dùng font Times New Roman 14 đậm, căn giữa. Tên tác giả dùng font Time New Roman 11 đậm, căn giữa, viết ngay sau tên bài. Cơ quan, địa chỉ và email dùng font Time New Roman 11 nghiêng căn trái, viết ngay sau tên tác giả.
 
Báo cáo toàn văn: Báo cáo toàn văn không quá 10 trang. Hướng dẫn trình bày báo cáo toàn văn được gửi kèm theo thông báo này.
 
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh
 
Hội nghị phí:   500.000 đ (bao gồm tài liệu, văn phòng phẩm, các bữa ăn tại Hội nghị).
 
Lệ phí in Kỷ yếu:  300.000 đ/bài báo (Mỗi tác giả chính sẽ được nhận 01 quyển Tuyển tập Hội nghị. Không trả lại tiền cho bài báo không đủ tiêu chuẩn đăng).